Strona startowa Do pobrania Newsletter rok 2014

Nazwa Opis

1/2014

data publikacji:
2014.01.02

Rozporządzenie Rady (UE) NR 1387/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
Rozporządzenie Rady (UE) NR 1387/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe, oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1344/2011

Rozporządzenie Rady (UE) NR 1388/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
Rozporządzenie Rady (UE) NR 1388/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 7/2010
Rozporządzenie Rady (UE) NR 1412/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
Rozporządzenie Rady (UE) NR 1412/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. otwierające autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie w okresie od 2014 do 2020 r.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 290 z 31 października 2013 r.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 290 z 31 października 2013 r. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1001/2013 z dnia 4 października 2013 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

2/2014

data publikacji:
2014.01.02

Informacja o błędzie w opublikowanej tabeli kursów NBP nr 244/A/NBP z dnia 18 grudnia 2013 r. (dotyczy Newslettera nr 10)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1421/2013

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1421/2013 zmieniające załączniki I, II i IV do rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 – plan ogólnych preferencji taryfowych

3/2014

data publikacji:
2014.01.03

Biuletyn zmian do wersji Podsystemu CELINA-IMPORT
Dodanie do komunikatu CLNT opcjonalnego atrybutu „PodmiotInformacje”, typ Z...500, w węźle /CLNT/TerrminNaPrzedstawienie
Informacja dotycząca kodu „1PL08”
Informacja o opublikowaniu na stronie e-clo „Specyfikacji elektronicznych zgłoszeń celnych XML” Ref. CLN-TCH-XML wersja 2.0 (iteracja: 2.0.53)

4/2014

data publikacji:
2014.01.03

Uzupełnienie wykazu polskich kodów dodatkowych wykorzystywanych przy wypełnianiu pola 33 SAD (V-094, V-095)

5/2014

data publikacji:
2014.01.07

Dziennik Urzędowy UE seria L Nr 1 z dnia 4 stycznia 2014 r.
Dz. Urz. UE seria L Nr 1 z dnia 4 stycznia 2014 r. opublikowano Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1/2014 z dnia 28 sierpnia 2013 r. ustanawiające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych

6/2014

data publikacji:
2014.01.09

Informacja dotycząca nowych zasad walidacji zgłoszeń uzupełniających a także nowych zasad posługiwania się atrybutem „Data do kalkulacji”, które w systemie CELINA zostaną wprowadzone z dniem 20 stycznia 2014 r.
Informacja o uszczegółowieniu przekazanej wcześniej w Newsletterze Nr 3/2014 informacji dotyczącej dostosowania wypełniania/walidacji pola 47 zgłoszenia celnego.

7/2014

data publikacji:
2014.01.14

Informacja dotycząca dostosowania wypełniania/walidacji pola 47 zgłoszenia celnego w zakresie podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym i podatkiem VAT

8/2014

data publikacji:
2014.01.15

Informacja dotycząca sprostowania do rozporządzenia Rady (UE) nr 1412/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
Informacja dotycząca sprostowania do rozporządzenia Rady (UE) nr 1412/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. otwierającego autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie w okresie od 2014 do 2020 r.

9/2014

data publikacji:
2014.01.28

Informacja o opublikowaniu na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (w witrynie pro klienckiej) tabeli kursów średnich
Informacja o opublikowaniu na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (w witrynie pro klienckiej) tabeli kursów średnich do ustalania wartości celnej, które będą stosowane od dnia 1 lutego 2014 r. od godz. 0:00 do dnia 28 lutego 2014 r. do godz. 24:00

10/2014

data publikacji:
2014.01.29

Informacja w zakresie wprowadzenia dwóch  nowych rozwiązań dotyczących przeładunków dokonywanych w specyficznej sytuacji logistycznej w procedurze tranzytu i wywozu

Z/11/2014

data publikacji:
2014.02.03

Informacja dotycząca zmiany danych teleadresowych Help Desk w Katowicach
Informacja o zmianach numeracji Newslettera

Z/12/2014

data publikacji:
2014.02.14

Wyjaśnienia dotyczące Newslettera nr 10/2014 z dnia 29.01.2014r., jak również informacje dotyczące zmian do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych

Z/13/2014

data publikacji:
2014.02.20

Informacja uzupełniająca dla użytkowników Wytycznych w sprawie stosowania procedury uproszczonej
Informacja uzupełniająca dla użytkowników Wytycznych w sprawie stosowania procedury uproszczonej, o której mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, wersja 1.2 w zakresie danych wymaganych w powiadomieniu
Rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) nr 111/2014, 112/2014, 113/2014 i 114/2014 z 4 lutego 2014 r.
Rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) nr 111/2014, 112/2014, 113/2014 i 114/2014 z 4 lutego 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Z/14/2014

data publikacji:
2014.02.21


Informacja o opublikowaniu na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (w witrynie pro klienckiej) tabeli kursów średnich

Informacja o opublikowaniu na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (w witrynie pro klienckiej) tabeli kursów średnich do ustalania wartości celnej, które będą stosowane od dnia 1 marca 2014 r. od godz. 0:00 do dnia 31 marca 2014 r. do godz. 24:00

Z/15/2014

data publikacji:
2014.02.28

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) NR 182/2014 z dnia 17 grudnia 2013 r.
Informacja o opublikowaniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) NR 182/2014 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych
Informacja o opublikowaniu w witrynie pro klienckiej tabeli kursów średnich do ustalania wartości celnej
Informacja o opublikowaniu w witrynie pro klienckiej tabeli kursów średnich do ustalania wartości celnej, które będą stosowane od dnia 1 marca 2014 r. (Newsletter Nr Z/14/2014)

Z/16/2014

data publikacji:
2014.03.06

Informacja o uzupełnieniu w dniu 07.03.2104 r. nowymi dokumentami wykazu wspólnotowych kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 SAD

Z/17/2014

data publikacji:
2014.03.11

Wyjaśnienie do informacji o opublikowaniu w witrynie pro klienckiej tabeli kursów średnich do ustalania wartości celnej , które będą stosowane do dnia 31 marca 2014 r. (Newsletter Nr Z/14/2014 oraz Nr Z/15/2014)
W nawiązaniu do informacji o opublikowaniu w witrynie pro klienckiej tabeli kursów średnich do ustalania wartości celnej, które będą stosowane do dnia 31 marca 2014 r. (Newsletter Nr Z/14/2014 oraz Nr Z/15/2014) informujemy, że bieżący kurs średni waluty Ukrainy w złotych, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w tabeli Nr 44/A/NBP z dnia 5 marca 2014 r. zmienił się o ponad 5% w stosunku do kursu stosowanego w celu ustalania wartości celnej

Z/18/2014

data publikacji:
2014.03.13

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 62 z 4 marca 2014 r.
Informacja o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 62 z 4 marca 2014 r. następujących rozporządzeń: a) rozporządzenie wykonawczego Komisji (UE) nr 197/2014 z 28 lutego 2014 r., b) rozporządzenie wykonawczego Komisji (UE) nr 198/2014 z 28 lutego 2014 r., c)  rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 199/2014 z 28 lutego 2014 r. Zamieszczono również komunikat o wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-450/12: Wyrok Trybunału z 12 grudnia 2013 r. (Wspólna Taryfa Celna – Klasyfikacja taryfowa – Nomenklatura scalona – Pozycje 7307 i 7321 – Zestawy rur do pieców – Pojęcie „części” i „łączników rur lub przewodów rurowych”)

Z/19/2014

data publikacji:
2014.03.19

Informacja uzupełniająca do Instrukcji dla eksporterów-zgłaszających
Informacja uzupełniająca do Instrukcji dla eksporterów-zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS w wersji 3.0, modyfikująca wcześniejszą informację z dnia 27 czerwca 2013r., którą został dodany nowy przypadek szczególny w pkt 9.8

Z/20/2014

data publikacji:
2014.03.21

Publikacja na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (w witrynie pro klienckiej) tabeli kursów średnich
Publikacja na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (w witrynie pro klienckiej) tabeli kursów średnich do ustalania wartości celnej, które będą stosowane od dnia 1 kwietnia 2014 r. od godz. 0:00 do dnia 30 kwietnia 2014 r. do godz. 24:00

Z/21/2014

data publikacji:
2014.03.31

Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie stwierdzonych przez Komisję Europejską nieprawidłowości dotyczących wypełniania przez zgłaszających pola 18 zgłoszenia tranzytowego (informacje określające środek transportu)

Z/22/2014

data publikacji:
2014.04.02

Wykaz wspólnotowych kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 SAD
Z dniem 01.04.2014r  został uzupełniony Wykaz wspólnotowych kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 SAD

Z/23/2014

data publikacji:
2014.04.10

Informacja dotycząca zmiany opisu kodu "3PL21"

Z/24/2014

data publikacji:
2014.04.15

Informacja o opublikowaniu w Dziennikach   Urzędowych Unii Europejskiej nowych rozporządzeń, które wejdą w życie 16 i 22 kwietnia br.

Z/25/2014

data publikacji:
2014.04.18

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (nr L104 i L108)
 Informacja dotyczącą opublikowania w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej (nr L104 i L108) nowych rozporządzeń wykonawczych Komisji UE, które wejdą w życie odpowiednio 28 kwietnia i 1 maja br.
Informacja dotyczącą stosowania kodu 7P17

Z/26/2014

data publikacji:
2014.04.23

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 374/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Informacja dotycząca opublikowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 374/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

Z/27/2014

data publikacji:
2014.04.28

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 388/2014 z 7 kwietnia 2014 r.
Informacja dotycząca m. in. opublikowania rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 388/2014 z 7 kwietnia 2014 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej
Informacja o opublikowaniu na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (w witrynie pro klienckiej) tabeli kursów średnichInformacja o opublikowaniu na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (w witrynie pro klienckiej) tabeli kursów średnich do ustalania wartości celnej, które będą stosowane od dnia 1 maja 2014 r. od godz. 0:00 do dnia 31 maja 2014 r. do godz. 24:00

Z/28/2014

data publikacji:
2014.05.08

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące liberalizacji zasad dokonywania przeładunków w tranzycie

Z/29/2014

data publikacji:
2014.05.09

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L nr 322 z 3 grudnia 2013 r.
Informacja o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (L nr 322 z 3 grudnia 2013 r.) rozporządzeń wykonawczych Komisji (UE) dotyczących klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej, Not wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej - 2013/C 353/04 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C nr 353 z 3 grudnia 2013 r) oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 w sprawie informacji dostarczanej przez władze celne państw członkowskich, dotyczącej klasyfikacji towarów w nomenklaturze celnej

Z/30/2014

data publikacji:
2014.05.14

Komunikat dla użytkowników systemu CELINA w sprawie likwidacji możliwości stosowania PWD-00 i wprowadzenia możliwości zautomatyzowanej obsługi DSK przesyłanej w formie komunikatu do systemu CELINA

Z/31/2014

data publikacji:
2014.05.19

Informacja przekazana przez Międzynarodowy HELP DESK dotyczącą zamknięcia do odwołania czterech odziałów celnych ze względu na sytuację powodziową występującą obecnie w Chorwacji

Z/32/2014

data publikacji:
2014.05.22

 Informacja dotycząca zmian w zakresie weterynaryjnej kontroli granicznej słomy i siana oraz nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego
Decyzja o ostatecznym pobraniu ceł tymczasowych nałożonych na przywóz szkła solarnego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej
Wytyczne i formularze w zakresie stosowania uproszczonego sposobu obliczania niektórych elementów formułujących wartość celną
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w witrynie pro klienckiej w dziale: Cło/Informacje dla przedsiębiorców/Wartość celna zostały udostępnione wytyczne i formularze w zakresie stosowania uproszczonego sposobu obliczania niektórych elementów formułujących wartość celną

Z/33/2014

data publikacji:
2014.05.23

Wytyczne w sprawie stosowania procedur uproszczonych, o ktorych mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego
Informacja o opublikowaniu na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w witrynie Pro klienckiej wersji 1.3 Wytycznych w sprawie stosowania procedur uproszczonych, o ktorych mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, która zacznie obowiązywać od dnia 28 maja 2014 r.

Z/34/2014

data publikacji:
2014.05.26

Publikacja nowej wersji (4.10) „Specyfikacji XML dla komunikatów elektronicznych NCTS”
Komunikat HELP DESK o ponownym otwarciu dwóch chorwackich przejść granicznych

Z/35/2014

data publikacji:
2014.05.29

Informacja dotycząca instrukcji dla przedsiębiorców "Korzystanie z funkcjonalności Systemu Kontroli Importu (ICS) wersja 2.0"
Uzupełnienie wiadomości z Newslettera nr: Z/33/2014 i Z/34/2014

Z/36/2014

data publikacji:
2014.05.29

Przerwa w dostępie do Systemu ECS/ICS w związku z instalacją nowej wersji (31 maja br. w  godzinach 7.00-8.00)

Z/37/2014

data publikacji:
2014.05.30

Publikacja nowych wersji instrukcji dotyczących systemu NCTS oraz procedury TIR

Z/38/2014

data publikacji:
2014.05.30

Instalacja nowej wersji oprogramowania systemu CELINA (02.06.2014r. godz. 06:00-07:00)

Z/39/2014

data publikacji:
2014.06.04

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

Z/40/2014

data publikacji:
2014.06.12

Informacja dotycząca zmiany w części IV sekcji B Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w. 1.14
Informacja dotycząca zmiany w części IV sekcji B Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w. 1.14 oraz nowej funkcjonalności w Systemie CELINA polegającej na usunięciu w komunikacie PZC  polu 44 "acces code"

Z/41/2014

data publikacji:
2014.06.18

Publikowacja specyfikacji publicznej XML systemu NCTS2
Komunikat dotyczący wprowadzenia z dniem 24.06.2014 r. nowego krajowego kodu dokumentu 3DK7

Z/42/2014

data publikacji:
2014.06.25

"Niebieski przewodnik" - wdrażanie przepisów dotyczących produktów w Unii  Europejskiej (Blue guide)
Dokument przygotowany przez Komisję Europejską we współpracy z państwami członkowskimi, zatytułowany "Niebieski przewodnik - wdrażanie przepisów dotyczących produktów w Unii  Europejskiej (Blue guide)

Z/43/2014

data publikacji:
2014.06.26

Komunikat Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Z/44/2014

data publikacji:
2014.06.26

Informacja dotycząca realizacji odprawy scentralizowanej wewnątrz kraju

Z/45/2014

data publikacji:
2014.07.01

Planowana przerwa w dostępie do Systemu CELINA (instalacja oprogramowania - 03 lipca br. godz. 06:30 - 07:00)

Z/46/2014

data publikacji:
2014.07.02

Informacja dotycząca uzupełnienia Wykazu wspólnotowych kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 SAD

Z/47/2014

data publikacji:
2014.07.10

Przerwa w dostępie do systemów CELINA/INTRASTAT/ECS/ICS
W związku z koniecznością przeprowadzenia prac związanych z przywróceniem infrastruktury energetycznej w Izbie Celnej w  Krakowie, uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 lipca 2014 r. w godz. 20:00 - 23:00 nastąpi przerwa w dostępie do systemów CELINA/INTRASTAT/ECS/ICS

Z/48/2014

data publikacji:
2014.07.14

Informacja dotycząca spotkania organizowanego w Ministerstwie Finansów w dniu 29 lipca 2014 roku a poświęconego realizacji Programu e-Cło

Z/49/2014

data publikacji:
2014.07.15

Instrukcja dla przedsiębiorców/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych i wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS - wersja 4.0
Komunikat informujący o opublikowaniu „Instrukcji dla przedsiębiorców/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych i wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS, wersja 4.0” oraz komunikat o opublikowaniu specyfikacji publicznych XML systemu AES i AIS/ICS

Z/50/2014

data publikacji:
2014.07.17

Informacja, o instalacji nowej wersji oprogramowania ECS2 w dn. 21.07.2014r. tj. poniedziałek w godz. 06:00 - 07:00 (przerwa w dostępie do w/w Systemu)

Z/51/2014

data publikacji:
2014.07.18

Komunikat informujący o zmianach do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.14
 Informacja dotycząca dokumentów przedkładanych na potrzeby obsługi elektronicznych zgłoszeń celnych oraz przedsięwzięcia "e-Załączniki"
Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące stosowania arkusza informacyjnego INF 5 w procedurze uszlachetniania czynnego z uprzednim wywozem, w sytuacji gdy ma miejsce przeniesienie praw i obowiązków wynikających z procedury

Z/52/2014

data publikacji:
2014.07.24

Z dniem 01.08.2014 r. zostanie uzupełniony Wykaz wspólnotowych kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 SAD
Wstępne informacje o specyfikacji publicznej XML systemu ECIP/SEAP

Z/53/2014

data publikacji:
2014.07.25

Opublikowanie ( na stronie internetowej MF - w witrynie pro klienckiej) tabeli kursów średnich  do ustalania wartości celnej
Opublikowanie ( na stronie internetowej MF - w witrynie pro klienckiej) tabeli kursów średnich  do ustalania wartości celnej, które będą stosowane od dnia 1 maja 2014 r. od godz. 0:00 do dnia 31 maja 2014 r. do godz. 24:00

Z/54/2014

data publikacji:
2014.07.28

Informacja dotycząca klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej
Informacja dotycząca klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej oraz komunikat otrzymany z Międzynarodowego HELP DESK dotyczący przywrócenia funkcjonowania przejść granicznych w Chorwacji dotkniętych klęską powodzi

Z/55/2014

data publikacji:
2014.07.31
Z dniem 29.07.2014 r. został uzupełniony Wykaz wspólnotowych kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 SAD

Z/56/2014

data publikacji:
2014.08.04
Aktualny na dzień 04.08.2014 r. wykaz wspólnotowych kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 SAD

Z/57/2014

data publikacji:
2014.08.08
Nowe zasady wprowadzania na terytorium RP roślin, produktów roślinnych i przedmiotów

Z/58/2014

data publikacji:
2014.08.12
Robocze tłumaczenie dekretu Federacji Rosyjskiej w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów

Z/59/2014

data publikacji:
2014.08.14
Komunikat o planowanym harmonogramie wdrożenia systemu NCTS2

Z/60/2014

data publikacji:
2014.08.27
Informacja o opublikowaniu na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (w witrynie pro klienckiej) tabeli kursów średnich
Informacja o opublikowaniu na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (w witrynie pro klienckiej) tabeli kursów średnich do ustalania wartości celnej, które będą stosowane od dnia 1 września 2014 r. od godz. 0:00 do dnia 30 września 2014 r. do godz. 24:00

Z/61/2014

data publikacji:
2014.09.01
Publikacja umów o wolnym handlu z Gruzją i Mołdawią

Z/62/2014

data publikacji:
2014.09.15
Tryb postępowania w przypadku wprowadzenia procedury awaryjnej w systemie ECS oraz planowanej niedostępności systemów CELINA/INTRASTAT/ECS/ICS

Z/63/2014

data publikacji:
2014.09.23
Informacja dotycząca zmian preferencji handlowych wynikających z MAR dla niektórych krajów AKP

Z/64/2014

data publikacji:
2014.09.24
Komunikat w sprawie optymalizacji struktury komunikatu PWD2 (dot. NEWSLETTERA Z/13/2014)
W nawiązaniu do NEWSLETTERA Z/13/2014 r. i przekazanej w nim zapowiedzi dalszych działań Departamentu Ceł w zakresie optymalizacji struktury komunikatu PWD2, MF informuje, że z dniem 1 stycznia 2015 r. zaczną obowiązywać nowe zasady obsługi powiadomienia (komunikatu PWD2) w procedurze uproszczonej w miejscu, realizowanej na kierunku przywozowym. Ponadto, zamieszczamy Państwu link do zmodyfikowanej w zakresie PWD Specyfikacji elektronicznych zgłoszeń celnych XML

Z/65/2014

data publikacji:
2014.10.07
Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR
Informacja o opublikowaniu na portalu internetowym "Witryna Pro kliencka" w zakładce Cło/Informacje dla przedsiębiorców/Pochodzenie towarów zostały opublikowane Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR. oraz wzór wniosku do ubiegania się o status upoważnionego eksportera (A.TR)
Konferencja poświęcona współpracy Służby Celnej z innymi organami państwowymi biorącymi udział w obsłudze obrotu towarowego z zagranicą - zaproszenie
Zaproszenie do wzięcia udziału w bezpłatnej Konferencji organizowanej przez Ministerstwo Finansów a poświęconej współpracy Służby Celnej z innymi organami państwowymi biorącymi udział w obsłudze obrotu towarowego z zagranicą

Z/66/2014

data publikacji:
2014.10.09
Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie wypełniania pola 1 w zgłoszeniach celnych przesyłanych do systemów CELINA i ECS oraz zasad stosowania w nim kodów A i D

Z/67/2014

data publikacji:
2014.10.09
Informacja dotyczącą harmonogramu działań związanych z uruchomieniem systemu NCTS2

Z/68/2014

data publikacji:
2014.10.13
Dziennik Urzędowy UE, seria L 145 z 16 maja 2014 r.
Dziennik Urzędowy UE, seria L 145 z 16 maja 2014 r. - opublikowano rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 499/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 oraz (UE) nr 1306/2013 poprzez zmianę rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw

Z/69/2014

data publikacji:
2014.10.29
Komunikat o zmianach w planowanym harmonogramie wdrożenia systemu NCTS2

Z/70/2014

data publikacji:
2014.10.29
Informacja dla przedsiębiorców transportowych dotycząca odpraw na Białorusi towarów przewożonych do Rosji

Z/71/2014

data publikacji:
2014.10.31
Informacja MF o przedłużeniu obowiązywania rozporządzenia w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy
Informacja Ministerstwa Finansów o przedłużeniu obowiązywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 374/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

Z/72/2014

data publikacji:
2014.11.07
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 174/2014 z dnia 25 lutego 2014r.
Z dniem 1 grudnia 2014r. wchodzi w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 174/2014 z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmiany rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny w zakresie identyfikacji osób w kontekście umów o wzajemnym uznawaniu upoważnionych przedsiębiorców (Dz.U. L 56 z 26.2.2014)

Z/73/2014

data publikacji:
2014.11.14
Przerwa w dostępie do Systemu CELINA
W dniu 18.11.2014 r. od godz. 20:00 - 22:00 nastąpi przerwa w dostępie do w/w Systemu (instalacja nowej wersji oprogramowania Systemu CELINA)

Z/74/2014

data publikacji:
2014.11.18
Uwagi dotyczące różnic pomiędzy Newsletterem nr Z/64/2014 z dnia 24.09.2014 r. a specyfikacją techniczną XML w. 2.0.54.
Publikacja nowej wersji specyfikacji technicznej XML dla Systemu ECS (w. 2.08).
Infomacja o konieczności zmodyfikowania reguł związanych z wypełnianiem pola 38 w zakresie towarów o masie powyżej 1 kg.

Z/75/2014

data publikacji:
2014.11.19
Publikacja nowej wersji instrukcji dotyczącej systemu NCTS
Informacja, o opublikowaniu nowej wersji instrukcji dotyczącej systemu NCTS - "Instrukcji postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS (tranzyt wspólnotowy/wspólny i tranzyt TIR), wersja 6.7 z 18.11.2014 r.

Z/76/2014

data publikacji:
2014.11.24
Publikacja nowej wersji Specyfikacji Technicznej XML dla Systemu ICS (wersja 2.07)

Z/77/2014

data publikacji:
2014.11.28
Publikacja wersji 4.11 Specyfikacji XML dla komunikatów elektronicznych NCTS
W związku ze zmianą rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny w zakresie identyfikacji osób w kontekście umów o wzajemnym uznawaniu upoważnionych przedsiębiorców została opublikowana wersja 4.11 Specyfikacji XML dla komunikatów elektronicznych NCTS

Z/78/2014

data publikacji:
2014.12.02
Informacja uzupełniającą dla użytkowników "wytycznych w sprawie stosowania procedury uproszczonej"
Informacja uzupełniającą dla użytkowników "wytycznych w sprawie stosowania procedury uproszczonej, o której mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego" wersja 1.3 w zakresie obsługi PWD po godzinach pracy organu Służby Celnej
Informacja o planowanej w dniu 03.12.2014 r. przerwie w dostępie do systemów celnych

Z/79/2014

data publikacji:
2014.12.03
Odwołanie planowanej na dzień dzisiejszy tj. 03.12.2014 r. przerwy technicznej w dostępie do systemów  ECS, ICS, PDR, CELINA oraz INTRASTAT

Z/80/2014

data publikacji:
2014.12.08
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. (Dz. U. poz. 1702)
Informacja, o wejściu w życie z dniem 4 grudnia 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wpisu na listę agentów celnych (Dz. U. poz. 1702) zgodnie z którym, możliwe jest dokonywanie wpisu na listę zgodnie z warunkami ustalonymi w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (tzw. druga transza deregulacji zawodów)
Informacja, o planowanej na dzień 09 grudnia 2014 r. przerwie w dostępie do systemów celnych (godz. 21:30 - 22:30).

Z/81/2014

data publikacji:
2014.12.09
Wdrożenie w systemie ECS nowej funkcjonalności dotyczącej rejestracji przez funkcjonariusza korekty rozbieżności zgłoszenia
Informacaja o wdrożeniu w systemie ECS nowej funkcjonalności dotyczącej rejestracji dokonanej przez funkcjonariusza korekty rozbieżności zgłoszenia wywozowego. (specyfikacja tech. XML w. 2.09)

Z/82/2014

data publikacji:
2014.12.16
Wykaz zmian do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych
Informacja, o opracowaniu wykazu zmian: do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.14 z dnia 9.11.2012 r. oraz wersja 1.15 Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych z dnia 15.12.2014 r.

Z/83/2014

data publikacji:
2014.12.19
Publikacja Dzienników Urzędowych: UE L312 z 6 maja 2014 r., L363 z 18 grudnia 2014 r.
Wprowadzenie w obrocie handlowym nowości dotyczącej wystawiania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia towarów wywożonych z Polski

Z/84/2014

data publikacji:
2014.12.30
Informacja, o planowanej na dzień 30 grudnia 2014 r. przerwie w dostępie do systemów celnych (godz. 21:30 - 22:30)

Z/85/2014

data publikacji:
2014.12.30
Dz. U z 2014 r. poz. 1662
Z dniem 1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U z 2014 r. poz. 1662)

Z/86/2014

data publikacji:
2014.12.31
Publikacja Wytycznych w sprawie stosowania procedur uproszczonych (w. 1.4)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w Witrynie Pro klienckiej została opublikowana wersja 1.4 Wytycznych w sprawie stosowania procedur uproszczonych, o których  mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, która zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015 r.