Strona startowa Informacje o systemie

 1. Specyfikacja Techniczna AES XML w wersji polskiej i angielskiej, wersja 1.17(AES_SXML_PL_W_1_17.zip i AES_SXML_EN_W_1_17.zip)
 2. Specyfikacja Techniczna AIS/IMP XML w wersji polskiej i angielskiej, wersja 3.10.100 (AIS_IMP_SXML_PL_EN_3_10_1.zip)
 3. Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2
 4. Instrukcja wypełniania deklaracji do czasowego składowania w systemie AIS/IMPORT
 5. Specyfikacja Techniczna AIS/ICS XML w wersji polskiej i angielskiej, wersja 1.07 (pliki AIS_ICS_SXML_PL_1_07.zip i AIS_ICS_SXML_EN_1_07.zip)
 6. Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT, wersja polska, w.1.10
 7. Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT, wersja angielska, w.1.10
 8. Specyfikacja Techniczna AIS/INT XML wersja polska i angielska, w.1.10 (AIS_INT_SXML_PL_EN_1_10.zip)
 

o systemie AIS

AIS – Automatyczny System Importu to system informatyczny dedykowany do obsługi deklaracji i zgłoszeń celnych, deklaracji statystycznych i innych dokumentów związanych z przywozem towarów, wytworzony w ramach  jednego z projektów „Programu e-Cło" w zakresie 7 Osi Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

AIS obejmuje rozbudowę elektronicznego środowiska do obsługi operacji związanych z przywozem towarów na unijny obszar celny i wkomponowanie ich w architekturę Programu e-Cło, jak również budowę nowych wymagań funkcjonalnych wynikających z wymagań DG TAXUD i pozafunkcjonalnych opracowanych na etapie prac projektowych.

System AIS będzie funkcjonował w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Krajowej Administracji Skarbowej. Nowy system usprawni dotychczasowe procesy biznesowe w przywozie oraz statystyce handlu towarami pomiędzy państwami członkowskimi UE.

Na system AIS składają się wymienione poniżej podsystemy:

AIS/IMPORT (wraz z podsystemem TQS zapewniającym obsługę kontyngentów) obejmujący operacje przywozowe, związane z obsługą dokumentów przywozowych takich jak:

 1. Standardowe Zgłoszenie Celne (ZCP),
 2. Uproszczone Zgłoszenie Celne - bez pozwolenia (ZCP-UPB),
 3. Uproszczone Zgłoszenie Celne - z pozwoleniem (ZCP-UPZ),
 4. Uzupełniające Zgłoszenie Celne (ZCP-UZP),
 5. Powiadomienie składane w ramach wpisu do rejestru zgłaszającego (PWD) ,
 6. Przedstawienie towarów ujętych w przywozowych deklaracjach skróconych z jednoczesnym objęciem ich czasowym składowaniem (IE347-DSK),
 7. Przedstawienie towarów ujętych w przywozowych deklaracjach skróconych oraz zgłoszeniach celnych złożonych przed przedstawieniem towarów
 8. Deklaracja Czasowego Składowania (DSK),

Jednocześnie system AIS/IMPORT daje możliwość przedstawienia towaru w urzędzie celno - skarbowym innym niż urząd złożenia zgłoszenia celnego (tzw. „krajowa odprawa scentralizowana w uproszczeniach"), posiada interfejsy z systemem tranzytowym NCTS2, akcyzowym EMCS PL2 i Agencją Rynku Rolnego (w zakresie obsługi dokumentu AGRIM).

AIS/ICS (System Kontroli Importu ) –jest systemem zbudowanym w oparciu o unijne założenia, umożliwiającym przedsiębiorcom realizację obowiązku wyprzedzającego przesyłania w formie elektronicznej komunikatów przywozowych deklaracji skróconych.

Przywozowe deklaracje skrócone przesyłane są dla towarów, które mają być wprowadzone na obszar celny Unii Europejskiej z krajów trzecich, w celu przeprowadzania przez organy celne analizy ryzyka pod kątem ochrony i bezpieczeństwa, opartej o wspólne dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej kryteria i standardy.

Oprócz obsługi przywozowej deklaracji skróconej system ICS obejmuje swą funkcjonalnością także obsługę komunikatu informującego organy celne o przybyciu środka transportu do pierwszego granicznego urzędu wprowadzenia na obszar celny Unii Europejskiej oraz o przedstawieniu towaru w granicznym pierwszym i kolejnym urzędzie wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej oraz umożliwia weryfikację numeru EORI i świadectwa AEO przedsiębiorcy, deklarowanych w komunikacie przywozowej deklaracji skróconej.

AIS/INTRASTAT system przeznaczony do ewidencjonowania, gromadzenia, kontroli i przetwarzania zgłoszeń INTRASTAT, przekazywanych przez podmioty gospodarcze dokonujące obrotu towarowego z krajami UE, którego wartość przekroczyła określoną przepisami prawa wartość progową. Służy on również do prowadzenia analityki porównawczej danych INTRASTAT z danymi podatkowymi, a także kontroli jakości danych, weryfikacji obowiązku sprawozdawczego oraz wspierania procesów związanych z realizacją procedury upominawczej.

Podstawowym celem biznesowym systemu jest przygotowanie danych, na podstawie których tworzone są zbiory statystyki handlu zagranicznego, w zakresie obejmującym handel wewnątrzunijny.

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH GROMADZONYCH W REJESTRACH Z ZAKRESU  PRZYWOZU, WYWOZU I TRANZYTU

Poprawiony: środa, 04 kwietnia 2018 13:17
 

AES – Automatyczny System Eksportu, został wytworzony w ramach realizacji jednego z projektów „Programu e-Cło" w ramach 7 Osi Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

AES obejmuje rozbudowę środowiska obsługi elektronicznej operacji wywozowych Systemu ECS2 poprzez modernizację dotychczasowych funkcji biznesowych Systemu ECS2 i wkomponowanie ich w środowisko Programu e-Cło, jak również budowę nowych wymagań funkcjonalnych wynikających z wymagań DG TAXUD i pozafunkcjonalnych opracowanych na etapie prac projektowych. W ramach AES została wytworzona usługa współdzielona walidacji dokumentów XML.
Wdrożenie systemu AES wiąże się z korzyściami dla przedsiębiorców, gdyż usprawnia procesy biznesowe w wywozie m.in poprzez:

 • interfejs z systemami teleinformatycznymi innych organów państwowych, jako działanie w ramach Projektu Single Window,
 • interfejs z systemem NCTS2 w celu usprawnienia obiegu informacji dla procesu wyprowadzania towaru poza obszar celny UE,
 • możliwość przedstawienia towaru w innym urzędzie celnyo-skarbowym niż urząd złożenia zgłoszenia wywozowego - odprawa scentralizowana w ramach kraju,
 • wprowadzenie elektronicznego przedstawienia towaru dla zgłoszenia uproszczonego w przypadku procedury uproszczonej realizowanej w miejscu uznanym.

W ramach systemu AES zostanie również wprowadzona w pełni elektroniczna obsługa poświadczenia unijnego statusu towarów (PSW).

Krajowa Administracja Skarbowa, wraz z uruchomieniem systemu AES, dostaje innowacyjne narzędzie informatyczne pozwalające na skuteczne zwalczanie patologii występujących  w obszarze związanym z wyprowadzaniem towarów z obszaru celnego Unii Europejskiej.

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH GROMADZONYCH W REJESTRACH Z ZAKRESU  PRZYWOZU, WYWOZU I TRANZYTU

 

Nowe CBT

EmailDrukujPDF

CENTRUM BEZPIECZNEJ TRANSMISJI DANYCH 

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia uruchomienia usługi e-Klient SC w dniu 29 czerwca 2015 r. o wydanie certyfikatu niekwalifikowanego SC
należy występować poprzez stronę  
www.puesc.gov.pl -> zakładka "moje konto".

Szczegółowe informacje dotyczące usługi e-Klient SC są zawarte w dokumencie "e-Klient Służby Celnej - Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej" oraz w "Instrukcji PDR - okres przejściowy" opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce cło->eKlient SC.

Uwaga!!!
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 roku zostanie zablokowana możliwość uzyskania klucza bezpiecznej transmisji w CBT Izby Celnej w Krakowie.
Od tej daty wnioski o taki klucz będzie można składać wyłącznie w Centrum PKI za pomocą strony PUESC.
Jednocześnie informujemy, że klucze wydane do tej pory przez CBT IC Kraków mogą być używane po 1 stycznia do chwili wygaśnięcia ważności certyfikatu.

 

 

Jedynie w przypadku problemów z uzyskaniem certyfikatu niekwalifikowanego SC możliwe jest wystąpienie o wydanie klucza do bezpiecznej transmisji danych do CBTD w IC w Krakowie.
Termin jego ważności wynosi 6 miesięcy od daty wydania.

 

 


Strona 1 z 7