W Systemie ISZTAR stawki podatku akcyzowego zostały przypisane wyłącznie do tych kodów CN,
które wymienione zostały w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 Nr 3. poz.11).
Brak informacji o wysokości stawki podatku akcyzowego przy danym kodzie nomenklatury nie oznacza,
że dany towar nie jest objęty akcyzą. Przy naliczaniu podatku akcyzowego maja zastosowanie przepisy
obowiązującej ustawy i rozporządzeń wykonawczych do ustawy.